امور گرافیکی

طراحی بنر سایز 60*468

جزئیات بنر و متن آن از طریق تیکت پشتیبانی (بخش گرافیک) ارسال گردد.

طراحی بنر سایز 240*120

جزئیات بنر و متن آن از طریق تیکت پشتیبانی (بخش گرافیک) ارسال گردد.

طراحی بنر سایز 90*728

جزئیات بنر و متن آن از طریق تیکت پشتیبانی (بخش گرافیک) ارسال گردد.

طراحی بنر سایزهای دیگر

جزئیات بنر و متن آن و همچنین سایز مورد نظر از طریق تیکت پشتیبانی (بخش گرافیک) ارسال گردد.