نمایندگی امور گرافیکی

نمایندگی برنزیکسر 10% از هزینه طراحی برای نماینده

نمایندگی نقره ایکسر 30% از هزینه طراحی برای نماینده

نمایندگی طلاییکسر 50% از هزینه طراحی برای نماینده